Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kliek vir "Die Afrikaner" se werf
Kliek bo vir "Die Afrikaner" se werf

 

Die HNP is 'n politieke party wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke party is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.

Taalpolitiek word stapelkos Afrikaners sal gereed moet maak vir n taai taalstryd

Wanneer ons vlugtig kyk na die gang van sake sedert 1994 merk
ons op hoe verkeerd die optimiste was wat ons om elke hoek en draai verseker het Afrikaans sal niks oorkom in die Nuwe Suid-Afrika nie. Let maar net op wat gebeur het met die SAUK, met TV-kanale,
met die universiteite en ons skole. In die praktyk het Afrikaners in die
meeste gevalle reeds goed gereageer op hierdie gebeure, deur nuwe Afrikaanse radiostasies te stig, nuwe TV-kanale, uitgewerye en
eie skole. Maar die agterstand om Afrikaans weer op n nasionale
grondslag te vestig, is steeds daar.

Onder die goeie tekens is die vloedgolf van nuwe publikasies in
Afrikaans. Oor die afgelope paar jaar het Afrikaanse musiek en rolprente ook onverwagte sukses behaal. Dit is asof die ekonomiese
krag van Afrikaans skielik herontdek is. Tog het ons in die praktyk
te doen met swak taalgebruik, groter onverskilligheid ten opsigte van
die gebruik van Afrikaans in die daaglikse omgang, en onwilligheid
onder Afrikaners om taalbewus te lewe.

Wat die swak taalgebruik betref, is dit nie net jongmense na wie ons
die vinger kan wys nie, baie ouer mense (selfs mense wat die voorbeeld moet stel, soos onderwysers, regsgeleerdes, of sakelui)
praat nie meer suiwer en keurige Afrikaans nie. Dit is asof taalverarming ingetree het terwyl die kultuurleiers en ons hele taalgemeenskap aan die insluimer was.

Waar pas die taalpolitiek dan in hierdie prentjie in? Afrikaners is
nie meer in n posisie om vanuit bemagtigde staatsinstellings na
sake soos die uitsaaiwese, die onderwys in openbare skole, of die
amptelike gebruik van Afrikaans in die howe om te sien nie. Afrikaners bepaal nie meer die taalbeleid wat op die kampusse van universiteite gevolg moet word nie.

Dit lyk dus amper futiel om te praat van taalpolitiek; veral wanneer
ons merk dat talle nuwe taalorganisasies ontstaan het na 1994,
en ten spyte van hulle verto en aksies, daar steeds die agteruitgang was. Die vordering wat gemaak is, het gekom deur kreatiewe werk van buite die amptelike regeringskringe. Afrikaners het nuwe tydskrifte en boeke uitgegee, rolprente gemaak en radiostasies opgerig. Vordering is gemaak met die stig van eie Afrikaanse skole, en die skep van nuwe geleenthede vir beroepsopleiding in Afrikaans.

Juis dit is ook taalpolitiek. Want dit is n politieke daad om verantwoordelikheid te neem vir jou eie kultuur en om alles te doen wat nodig is om dit uit te bou. Wanneer ek dus pleit vir die
herlewing van die taalpolitiek, sluit ek hierdie dimensie beslis in.

Daarnaas kom die hele gedagte van handhawing en verset teen onderdrukking. Dit is taalpolitiek, net so goed as wat dit ook politieke politiek is.

My betoog rondom taalpolitiek het dus te doen met hierdie drie fasette:
(a) verset oral waar ons taalregte
geskend word;
(b) handhawing
van die posisie wat Afrikaans
verwerf het, in die kulturele
en openbare lewe; en
(c) die bevordering
van ons Afrikaanse kultuurlewe
in n skeppende en ondernemende
gees.

So gesien, is die bre taalstryd eintlik n nuwe Afrikaanse taalbeweging, iets waaroor die GHA, ensy geesgenote, al sedert 1994 aanhoupraat. Maar, by praat kan en moet dit nie bly nie; elke kultuuraktiwiteit wat in Afrikaans onderneem word, versterk ons posisie en voed die geloof in n eie Afrikaanse toekoms.

Daar is talle navolgenswaardige voorbeelde op taalgebied wat aandui hoe daar van heel klein projekte groot invloed kan uitgaan. Ek dink hier byvoorbeeld aan die golf van herdrukke van Afrikaanse boeke oor ons eie geskiedenis en veral oor die Anglo-Boereoorlog.

Ons dink aan die totstandkoming van die CVO-skole, en die kultuuraktiwiteite wat onderneem word. Ons dink aan die verowering van ruimtes op die internet, soos byvoorbeeld die Wikipedia in Afrikaans. Laat ons onthou dat kultuur nie uit die lug val nie. Dit word net deur harde werk verwerf. En dan ook: die gesinslewe bly bepalend vir die vorming van n volk se algemene taalgebruik. Afrikaans se toekoms hang daarvan af.


Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie. ....Kliek hier om verder te lees....Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg 2011 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.301 - Kontak diensverskaffer