Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

verwelkom u

 

Die HNP is 'n politieke party wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke party is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.

Boodskap van die HNP Leier

Leier van die HNP, mnr. Andries Breytenbach

Om uiteindelik ons vryheid te herwin, is dit ‘n absolute voorwaarde dat die nasionale identiteit van die Boere-Afrikanervolk noulettend bewaar moet word. Dit is immers ons unieke identiteit wat ons van ander volke en die ander inwoners van Suid-Afrika onderskei. Sou dié onderskeid en ons bewustheid daarvan vervaag, sou ons volk se begeerte tot vrywording afstomp en die
regverdiging daarvoor verval. Dít is presies wat die voorstanders van die nuwe nasie wil hê, want dan sal die assimilasie van die klein volke deur die swart
massa natuurlikerwys plaasvind sonder noemenswaardige teenstand.

Die keersy is eweneens waar: hoe sterker ons nasionale bewussyn, hoe skerper ets dit ons af teen die res van die bevolking met sy andersoortige waardes en hoe sterker groei die besef dat ons nie deel is of wil wees van ‘n mengelmoes, ofte wel reënboognasie nie.

Uit daardie besef spruit die begeerte en aandrang om vry te wees van vreemde oorheersing spontaan. Wanneer daar dus deur ‘n volk in ons omstandighede
na politieke koers gesoek word, spreek dit vanself dat daar op die dinge wat ons identiteit bepaal, gekonsentreer moet word: ons herkoms, ons taal, ons
christelik-nasionale lewens- en wêreldbeskouing, ons geskiedenis, ons nasionale strewe, ons vaderland en alle ander kultuurkenmerke wat weliswaar miskien nie so duidelik gedefinieer kan word nie, maar wat van kindsbeen af in ons gevorm word, sodat jy ‘n Afrikaner dikwels op 'n afstand kan uitken net aan die manier waarop hy optree en praat, selfs al kan jy nie die woorde wat hy besig, onderskei nie. Dit is teen elkeen van hierdie dinge afsonderlik, asook teen die somtotaal daarvan, waarteen ons vyande hul aanslag rig.

In die HNP se Program van Beginsels word die strewe om alle grense plat te vee en mense gelyk te maak, sterk teengestaan waar verklaar word dat
"die antichristelike en antinasionale strewe na ras- en kulturele eenvormigheid, die uitwissing van alle grense, en die imperialisme met die oog op die tot stand bring van een staat vir die hele Afrika en een wêreldstaat, teengestaan word sodat ons volk binne die natuurlike lewenskringe van gesin, familie en volk beskerming, veiligheid en vooruitgang kan geniet. Daarom kan die Afrikanervolk in beginsel nie deelneem aan die multikulturele en veelrassige reënboognasie en sy strukture wat in 1994 onwettig tot stand gebring is om die Afrikaner van sy soewereiniteit, sy vaderland en sy toekoms te vervreem nie."

Die sterkste grens wat ons van die ander inwoners van ons land skei, is deur ons herkoms daargestel, naamlik ons blankheid; en hoeseer daar ook al gepoog word om ras as onderskeidingsfaktor te ontken of te omseil,
weet ons en die nieblankes dat dit 'n verskil daarstel wat net uitgewis kan word wanneer ons volk met die gekleurdes verbaster en sodoende self 'n gekleurde
volk word.

Verbastering bring nie net 'n verdonkering van velkleur en ander fisiologiese veranderinge teweeg nie; dit vernietig die diepste geestelike waardes wat die
fondament en krag van ons volk is, wat ons in die verlede tot sulke hoë hoogtes laat uitstyg het, en dit vernietig ons besef van geroepenheid om die lig van die Christendom en Westerse beskawing hier te laat skyn. G.A. Watermeyer het dit treffend verwoord toe hy geskryf het:

"Wie met die swartman één wil word
moet eers sy Westerwete stort,
terug deur die geskiedenis
hom losmaak uit sy erfenis.
Wie geesgelyk aan hom wil wees
moet buk en kruip deur hutte vrees
na bloedswaar eeue waar die bul
die hoogste horisonne vul,
rou muti uit die hart geruk
bo Bybel en gebed geluk...

Die geestelike vernietiging wat deur verbastering teweeggebring word, is nie so onmiddellik sigbaar as die fisiese voorkoms nie. Onder die invloed van liberale "geestelikes" word ons wysgemaak dat al wat eintlik saak maak in die lewe, is dat jou siel gered word, met ander woorde dat jy 'n gelowige Christen moet wees, want dit het ewigheidswaarde, terwyl alle ander dinge tot die verganklike behoort. Uit hoofde van dié argument word dan bevind dat bloedvermenging heeltemal in orde is — as't ware 'n Christelike eis geword
het om te bewys dat jy eertydse vyande tot "naaste" gemaak het en hulle nou van harte liefhet — terwyl enige poging om die eie te bewaar en teen verswelging te beskerm, as 'n gruwelike sonde bestempel word.Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as “die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie”. ....Kliek hier om verder te lees....Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg © 2011 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.301 - Kontak diensverskaffer