Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kliek vir "Die Afrikaner" se werf
Kliek bo vir "Die Afrikaner" se werf

 

Die HNP is 'n politieke party wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke party is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.

Clive Derby-Lewis terminaal siek

Mev. Gaye Derby-Lewis het by monde van haar prokureur bekendgemaak dat haar man, Clive, terminaal siek aan kanker is. Na verskeie toetse is vasgestel dat hy aggressiewe longkanker het. Kanker is enkele jare gelede vir die eerste keer by hom gediagnoseer, maar hy het geen professionele behandeling daarvoor ontvang nie.

Sy siektetoestand het nou eers aan die lig gekom nadat mev Derby-Lewis onlangs ‘n hofbevel teen die departement van korrektiewe dienste moes kry sodat haar man behoorlike mediese behandeling kan ontvang vir ‘n aanslag op sy lewe deur ‘n mede-gevangene.

Indien die departement gehoor gegee het aan die hofbevel, sou ‘n tweede aanval op hom met ‘n gebreekte stuk glas waarskynlik glad nie plaasgevind het nie.

’n Noodoperasie moes onlangs ná ‘n aanval op mnr. Clive Derby-Lewis op hom uitgevoer word om die bloeding van sy regterlong te stop. Hy is met ’n stuk glas in die rug gesteek wat sy long geperforeer het.

Mnr. Derby-Lewis is eers ‘n dag ná die aanval na ‘n hospitaal geneem en die departement van korrektiewe dienste het dit bloot as ’n geskeduleerde besoek beskryf. Verskeie ure nadat hy in ‘n hospitaal opgeneem is om sy arm te behandel wat tydens die eerste aanval met ‘n skerpgemaakte lepel gebreek is, het ’n noodtoestand ontstaan omdat hy weens die inwendige bloeding van sy beskadigde regterlong moeite met sy asemhaling ondervind het. Hy is uit die intensiewe sorgeenheid, maar is te verswak om behandeling vir die kanker te ontvang.

Mnr. Derby-Lewis is in die verlede al twee keer mediese parool geweier.

ANC-verkiesing 2014: Die ANC is onbevoeg om te regeer Kies reg. Bly weg!

Blanke kiesers het baie redes waarom hulle nie op 7 Mei moet gaan stem nie.

 Die ANC/SAKP-regime is onwettig. Deur FW de Klerk se bedrog en verraad is die ANC/SAKP aan bewind gestel. Blankes het nie toestemming gegee dat hulle deur Swartes regeer moes word nie. Die mag is aan die huidige onwettige regime oorgedra sonder die blanke kiesers se instemming.

 Die huidige grondwet is onchristelik. Dit druis in teen ons Christelike waardes en keur aborsie, homoseksualisme, prostitusie en afgodery goed. Die grondwet erken nie die oppergesag van die Drie-enige God nie.

 Deur te stem, erken Blankes die ANC se aanspraak om die land te regeer. So ‘n erkenning trek ‘n streep deur die geskiedenis en die Blankes se aanspraak op Suid-Afrika.

 Die ANC/SAKPregime misken Suid-Afrika se volkere-, kulturele-, en  taalver-skeidenheid. Dit verteenwoordig Afrika-waardes en nie Westerse waardes nie. Die stelsel druis in teen die Blankes se regsopvatting en regsgevoel.

 Elke verkiesing is ‘n bedrogspul. Miljoene onwettige stembriewe is in vorige verkiesings in die stembusse geplaas. Miljoene immigrante stem in elke verkiesing. Regter Kriegler en FW de Klerk het self erken dat daar ongerymdhede in die  994-verkiesings plaasgevind het.

 Persone wat verkies word, moet trou sweer aan die Grondwet. Dit is ‘n skande dat Blankes trou sweer aan ‘n kommunistiese grondwet wat God Drie-enig en die Blankes minag en dan probeer voorgee dat hulle die Blankes se belange sal bevorder.

 Die ANC/SAKP is die regerende party en daar bestaan geen moontlikheid om hulle met blanke steun te verslaan nie. Die ANC sal weer die politieke mag gryp en wette maak soos hulle wil. Gaan enkele blanke verteenwoordigers dit keer? Dit is ‘n infame leuen wat deur voornemende soustrein-ryers aan Blankes
verkoop word dat ’n sterk opposisie die ANC kan stuit.

Misdaad
 Suid-Afrika is in chaos weens ongekende misdaadvlakke. Elke jaar word meer as 2 miljoen misdrywe aangemeld. Elke dag word 60 mense vermoor. Die regime wil nie wet en orde handhaaf nie. Om in die parlement te sit, is om deel te wees van hierdie magtelose en korrupte regering.

Buiteland
 Die buiteland weet nie wat in Suid-Afrika gebeur nie. Deur nie te stem nie, stuur u ‘n boodskap aan die buiteland dat die kiesers nie vertroue in die korrupte en onbevoegde diktatuur het nie.

Die meerderheid Blankes stem nie  Die wegblystem onder Blankes was meer as 50% in vorige verkiesings. Meer gaan waarskynlik wegbly op 7 Mei. Dit is duidelik: Die Blankes aanvaar nie die huidige bestel nie. Skaar u by die meerderheid Blankes en bly weg!

 Die DA se ommekeer om te fokus op swart stemme sal daartoe lei dat baie Blankes wat in die vorige verkiesing vir die DA gestem het, nie weer vir die DA gaan stem nie. Die alternatiewe gryp nie juis die verbeelding aan nie. Die meeste van hierdie voormalige DAkiesers sal ook van die stembus wegbly.

Daar is ’n alternatief Politieke waarnemers wys daarop dat politieke leiers en regerende partye wereldwyd al meer ongewild raak. Die kieserspubliek is siek vir politici, maar weet nie hoe om die situasie te verander nie. Daar is nie ’n alternatief nie, word gese. Ook in Suid-Afrika het kiesers, en veral die blanke kiesers, hulle rug op die politiek gedraai. Eintlik besef hulle net die onmag van die Witman in die ANC se politieke bestel.

Daar vind verwydering plaas tussen die kiesers en die ANC se politieke wereld. Die ANC se politieke instellings dien nie die kiesers nie, maar dien die politici, word gese.

In die verkiesing op 7 Mei is daar ’n alternatief. Die HNP skep daardie alternatief. Deur buite die bestel te bly en nie deel te neem aan die selfverrykende ANC-verkiesings nie, is ’n alternatief. Volksvryheid buite die ANC-bestel is die alternatief. Die herstel van die nasionalisme by alle volke, is die alternatief vir die verwydering wat die liberale politiek wereldwyd toepas.Die Afrikanervolk kan ook die alternatief kies ― tot elkeen se eie en die volk se voordeel.

 Weiering om aan die verkiesing deel te neem, is ‘n daad van verset. Net deur verset buite die bestel sal Blankes weer hulle vryheid kan herstel. wereld ons berus nie in hierdie toestand nie.

 Blanke eendrag buite die bestel sal die vryheidstryd in beweging kry. Deelname aan die ANC-bestel sal die Blanke in politieke onderdrukking en knegskap onder die ANC-bestel hou. Die HNP se: Nasionalisme eis dat elke volk homself in sy eie vaderland regeer. Die trompetwoorde in ons politieke stryd moet wees: Vaderland, Volkskap, Vryheid! Laat weerklink die wekroep: Die Land is ons Land! DieANC-regering is nie “ons” regering nie!

 Bly weg van die stembus.  Verenig in verset buite die bestel.  Staan saam en staan op vir die vryheid van die Afrikanervolk.

Staat kan alle eiendom vat

Die huidige Suid-Afrikaanse Grondwet gee die ANC, of enige regering wat ooit
aan bewind sou kom, volledige magte om alle landsbates van enige individu
onder sy beheer te kry.

Oproepe dat daar gevolglik gestem moet word om te keer dat die ANC ‘n
tweederde meerderheid kry en sodoende verhoed dat hy die Grondwet verander, is misleidend.

“Die ANC kan binne die huidige Grondwet doen net wat hy wil. Hy kan in feite alle bates in die land nasionaliseer sonder vergoeding, en die ergste van alles is dat die Grondwetlike onderhandelaars dit nie raakgesien het nie.”

So het TLU SA se assistent-hoofbestuurder, mnr. Henk van de Graaf, gese
tydens ‘n radiogesprek op Radio Pretoria waaraan hy en TLU SA se hoof van regsdienste, mnr. Tiaan van Dyk, deelgeneem het. Mnr. Van Dyk het daarop gewys dat die ANC steeds handel volgens die Freedom Charter wat in 1955 opgestel is waarin dit onomwonde gestel word dat grond verdeel moet word onder die wat dit bewerk, dat mense die reg het om grond te beset waar hulle wil, en dat herverdeling van rykdom moet plaasvind.

Die Grondwet stel dit duidelik dat waar hy praat van “eiendom”, dit nie beperk is tot vaste bates nie. Dit kan dus enige bate insluit ― van landbougrond, stedelike eiendom, motors, plaasimplemente tot pensioenfondse, banke en beleggings. Die Grondwetlike klousule wat handel oor onteiening, art. 25(2), stel dit uitdruklik dat onteiening slegs kan geskied “onderworpe aan vergoeding waarvan die bedrag en die tyd en wyse van betaling deur diegene wat geraak word, aanvaar is of deur ‘n hof bepaal of goedgekeur is.”

Art. 25(1) van die Grondwet lui egter: “Niemand mag eiendom ontneem word
nie behalwe ingevolge ‘n algemeen geldende regsvoorskrif, en geen regsvoorskrif mag arbitrere ontneming van eiendom veroorloof nie.”

Tans is die ANC-bewind besig om deur wetgewing en beleidsdokumente die regsreels daar te stel wat “ontneming” moontlik maak. Opmerklik is dit dat die Grondwet swyg van enige vergoeding in die geval van “ontneming”, wat beteken dat die staat dit kan doen sonder enige vergoeding.

Twee belangrike gevalle van ontneming deur die staat het al voorgekom, en
is deur die Konstitusionele Hof bekragtig. Die staat het reeds waterregte genasionaliseer deur ontneming, en so ook die minerale regte. Die staat het homself tot voog van water en minerale verklaar, waardeur hy die regte daarop deur grondeienaars ontneem het, en nou bestuur hy dit “in belang van die land”.

Agri SA het die ontneming van die minerale regte tot in die Konstitusionele
Hof geneem, waar beslis is dat die staat geen onteiening toegepas het nie,
maar wel ontneming, en dat vergoeding gevolglik nie ter sprake is nie.

Tans word daar in regeringskringe gewerk aan ‘n “boeket van wetgewing”,
soos TLU SA dit noem, wat ingrypende inbreuk maak op die eiendomsreg van
boere. Behalwe dat die proses van grondeise binnekort weer oopgestel gaan
word vir ‘n periode van vyf jaar, word daar gewerk aan ‘n nuwe onteieningswet.
Die Grondskrif op Grondhervorming is nog op die tafel en sal binnekort in wetgewing vervat word.


Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as “die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie”. ....Kliek hier om verder te lees....Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg © 2011 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.301 - Kontak diensverskaffer