Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kliek vir "Die Afrikaner" se werf
Kliek bo vir "Die Afrikaner" se werf

 

Die HNP is 'n politieke party wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke party is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.

Boodskap van die HNP Leier

Leier van die HNP, mnr. Andries Breytenbach

Die ongelyke getalle van Afrikaners teenoor die andervolkiges maak dit onmoontlik om ons volksideale deur middel van die parlementêre prosesse waarmee ons altyd vertroud was, te verwesenlik, tensy genoeg steun daarvoor onder die andervolkige parlementslede gewerf sou kon word — iets wat maar buite rekening gelaat kan word.

In die 2014-verkiesing was die getal stemgeregtigde persone in Suid-Afrika, dit wil sê persone van 18 jaar en ouer vir alle bevolkingsgroepe 31 434 035, aldus die Onafhanklike Verkiesingskommissie (OVK). Volgens die mees optimistiese berekeninge was die moontlike Afrikanerstem minder as 7% daarvan, en behalwe dat 'n deel van daardie "Afrikaners" reeds opgegaan het in die sogenaamde reënboognasie, toon demografiese projeksies dat dié verhouding in die toekoms verder gaan krimp.

Afgesien van die ongelyke getalle, neem baie (indien nie die meeste nie) nasionaalgesinde Afrikaners (oftewel Boere-Afrikaners) nie deel aan die verkiesings nie, omdat hulle besef dat die een-mens-een-stemverkiesings ontwerp is om die politieke mag van die Afrikaner en die Witman as geheel te breek. Vir hulle is so 'n verkiesing " 'n slagveld waarop die Afrikaners telkens vernederend verslaan moet word om aan die wêreld hulle politieke onmag te adverteer... (en) tegelyk aan die wêreld te kenne te gee dat die Afrikaners hulle berus in die berowing van hulle vryheid en daarom deel van die bestel wil wees."

Die geldigheid van hulle standpunt word bevestig wanneer politici plaaslik en oorsee die groot getal stemme wat die Demokratiese Alliansie (DA) uit Afrikanergeledere trek, telkens voor ons kop gooi wanneer ons ons lot bekla of by hulle steun vir ons volksaak soek: "As soveel Afrikaners vir 'n party stem waarvan die volkerebeleid wesenlik dieselfde is as dié van die ANC, dan aanvaar hulle mos die bedeling en die Afrikaner se insluiting daarin", is die argument, en dan is diegene wat vir die behoud van ons volk pleit, in hulle oë slegs 'n randgroepie van wie nie ernstig kennis geneem hoef te word nie.

Dat baie Afrikanerstemme op die DA uitgebring word net om die ANC se politieke houvas op die land te probeer breek, word gerieflikheidshalwe deur hierdie mense verbygekyk. Indien die Afrikaner in beduidende getalle hulle geheel en al aan die verkiesings sou onttrek, sou dit 'n perd van 'n ander kleur wees, want dan sou die ANC se "vrye demokrasie" ontbloot word vir wat dit is, naamlik 'n bestel waarin klein volke en minderhede totaal en al deur die meerderheid oorheers, vertrap en uiteindelik verswelg word.

As die heersende parlementêre politiek dan vir ons geen toekoms kan bied nie, bly daar vir die Boere-Afrikaner net een alternatief oor, naamlik die herwinning van sy nasionale vryheid in ‘n eie volksrepubliek.

In die HNP se Program van Beginsels lui dit: "Die HNP streef na die vestiging van ’n eie, soewereine staat vir die Afrikaner- oftewel Boerevolk in ’n eie vaderland onder ’n volkseie owerheid. Sodanige staat sal gevestig word met die doel dat die staat al die opdragte vervat in die Woord van God, om die goeie te doen en die deurwerking van die kwaad te stuit, sal nakom." In dié staat sal die volk vry wees van vreemde oorheersing; self oor sy ekonomiese bates beskik; sy eie wette maak en die volkslewe in al sy fasette volgens sy opvattinge en waardes reël. Dit is die strategiese doelwit.

Oor hoe dit vermag moet word, is daar egter nie ‘n klinkklare antwoord nie. Die oorweldigende ongunstige
omstandighede waaronder dié doel nagestreef moet word, is bekend en dreig om baie mense vir wie die volksaak na aan die hart lê, moedeloos te stem: die Afrikaner se afhanklikheid van vreemde arbeid in elke sektor van die ekonomie; sy verspreidheid oor Suid-Afrika; die ekonomiese verweefdheid van die verskillende bevolkingsgroepe; die demografie van Suid-Afrika en die feit dat die Afrikaner in sy historiese
vaderland ‘n krimpende minderheid van die bevolking uitmaak; die beperkings wat die huidige Grondwet op die verwesenliking van die vryheidstrewe plaas; die afdwinging van groter rasse-integrasie deur wetgewing; die emigrasie van so ‘n groot deel van die ekonomies aktiewe deel van die volk — dit is die relatief jonger mense uit wie die volk moet groei; die groeiende getal verarmde en ekonomies uitgeskakelde volksgenote; en les bes, die papheid wat daar op nasionale gebied onder so baie volksgenote heers. Dit skyn asof hierdie laasgenoemdes eenvoudig boedel oorgegee het en nou maar, berustend in die verowering van ons volk, nog net vir hul eie oorlewing en belange werk.

Juis hierdie omstandighede maak dat enige propagering van die vryheidsideaal afgemaak word as synde onrealisties en politieke wensdenkery. Die vryheidstrewe is ideaalpolitiek, nie realpolitiek nie, word gesê. Maar, is dié oordeel geregverdig?


Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as “die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie”. ....Kliek hier om verder te lees....Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg © 2011 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.301 - Kontak diensverskaffer