Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

verwelkom u

 

Die HNP is 'n politieke beweging wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke beweging is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.


Onderwys-fasiliteite by baie skole is reeds in ernstige verval

Mnr. Meinhard Peters

Met die opening van skole in dienuwe jaar het dit aan die lig gekom dat diefstal by baie skoolgeboue indie vakansie voorgekom het.

Een skool kon glad nie open nie omdatdie waterpype gesteel is en daargeen water beskikbaar was nie. By baie skole is kabels, waterpype,vensters, meubels en toilette gesteel.

Dit is ook nog nie duidelik ofdaar vanjaar weer tekorte aan handboekegaan wees nie. Na verwagtingsal dié probleem homself herhaal.Talle skole in Gauteng-provinsieword ook gedwing om meer leerlingein die eerste grade in te neemaangesien daar vir jare reeds ‟ntekort aan klaskamers en skole is.

Op 14 Januarie 2016 het die Gautengseonderwysdepartement nogplek gesoek vir 19 000 leerlinge.Dit beteken dat daar ‟n tekort is vanongeveer 25 tot 30 laerskole. Drukword veral op bestaande blankeskole geplaas om meer van hierdieleerlinge te aanvaar.


Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as “die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie”. ....Kliek hier om verder te lees....Deel 1

Om die HNP se videoversameling te sien, kliek by www.youtube.com/diehnp


Speel die Nasionale Volkslied

Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg © 2015 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.303 - Kontak diensverskaffer