Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kliek vir "Die Afrikaner" se werf
Kliek bo vir "Die Afrikaner" se werf

 

Die HNP is 'n politieke party wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke party is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.

地 Volk se reg om vry te wees

Daar is onder Afrikaners vandag 地 wye versugting na vryheid.  地 Groot deel van die Afrikanervolk ervaar die bewind van die ANC-alliansie in die nuwe Suid-Afrika as 地 onderdrukkende bewind. In weerwil van al die aansprake wat daar gemaak word op die meriete van die sogenaamde nuwe demokratiese bedeling, ondervind veral die Afrikaners dat hulle stem nie gehoor word nie, dat hulle taal en kultuur negeer word en dat hulle voort-durend in die beskuldigde bank van die geskiedenis geplaas word. In werklike demokratiese terme is hulle invloed op staatsbeleid onbenullig.

Boonop het die land onveilig geword vir daardie Afrikaners wat die ruggraat van die landboubedryf in Suid-Afrika is, deurdat volgehoue aanvalle op plase geloods word en die wreedste moorde op ons mense gepleeg word. Die Mau-Mau styl van meeste van hierdie aanvalle verklap dat daar baie meer betrokke is as blote misdaad en roof. Gekoppel aan die ANC-bewind se negatiewe houding teenoor die boere en die ANC-beleid van herverdeling van grond, kom dit neer op die verdrywing van die Blanke boere van die platteland en 地 soort volksmoord wat toegepas word om die aangesig van Suid-Afrika radikaal te verander. Geen volk kan so 地 proses laat voortduur sonder om in opstand daarteen te kom nie.

Deur regstellende aksie, deur sogenaamde transformasie en deur onbeheerde misdaad en korrupsie word die hele Blanke bevolking in die land voortdurend geteister, vervreem en verarm.

Wanneer mens rondom jou waarneem hoe Afrikaanse skole, Afrikaanse universiteite en ander instellings gekaap en verengels word, besef jy dat die Afrikaners se kulturele regte oor 地 wye front in gedrang is. Die posisie van Afrikaans word voortdurend verswak en ondermyn.

Binne die konteks van hierdie werklikheid is dit sinvol om te praat van die Afrikaners se reg op vryheid en hulle reg om daarvoor te veg. Die eenvoudige feit is dat die nuwe Suid-Afrika met sy huidige grondwet en met die bewind wat in 1994 daargestel is nie vanselfsprekende vryhede bied aan die volke van Suid-Afrika nie - nie aan die Afrikanervolk nie, maar ook nie aan die ander volke van die land nie hetsy hulle Zoeloes, Xhosas , Tswanas, Vendas, of Kleurlinge is.

Vir geen volk in die land word daar ruimte gemaak om hul natuurlike volksregte uit te oefen en as volk kulturele en politieke selfbeskikking te geniet nie. Volksvryhede en selfbeskikking is geheel en al uitgeskryf uit die grondwet van die nuwe Suid-Afrika.


Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as 電ie grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie. ....Kliek hier om verder te lees....Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg ゥ 2011 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.301 - Kontak diensverskaffer