Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

verwelkom u

 

Die HNP is 'n politieke party wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke party is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.

Taal het wel ’n rasbaadjie aan

As ‟n taalkundige in Suid-Afrika dit sou durf waag om te praat van “Swart Afrikaans”, sou daar dadelik ‟n rasherrie om sy kop losbars.

In die gesiene uitgewers Cassell se publikasiereeks word die boek Dictionary of English Grammar sedert 1996 uitgegee. Dit bevat interessante uiteensettings oor woorde wat deur moderne taalkundiges gebruik word. Volgens dié
woordeboek verwys die begrip Black English na ‟n nie-standaard vorm van Engels wat in Brittanje, veral in Londen, deur mense van Afro-Karibiese afkoms gepraat word.

Black English word nie net in informele gesprekke gebruik nie, maar ook in Wes-Indiese digkuns, in „alternatiewe‟ nuusblaaie en tydskrifte, asook in sommige radio- en TV-programme.

Die skrywer van die woordeboek, James Aitchison, merk op dat verskillende variante van Black English ook in Amerika onder Swart taalgebruikers voorkom.
Die interessante vraag is dus of taal ook ‟n rasbaadjie aantrek. Op die oog af wil dit so lyk. Wat is ons ervaring in Suid-Afrika? Bevestig dit nie dalk hierdie beskouing nie? Niemand wil natuurlik daaroor navorsing doen nie, want die navorser sal uiteraard op die taalgedrag van die verskillende rasse (en die sub-kulture) binne die rassegroepe in Suid-Afrika moet konsentreer. Tog sou dit baie betekenisvol wees om meer daarvan te wete te kom.

Die gewone waarnemer kan oor die algemeen maklik aan ‟n persoon se gebruik van Engels agterkom of die spreker ‟n Indiër, ‟n Swarte, ‟n Duitser, of ‟n Afrikaner-Boer is. Dit is natuurlik nie ‟n toets wat altyd honderd persent slaag nie; maar dit gaan hier oor die vraag of die gebruik van ‟n taal in den brede tog raskontoere navolg. Menslike taalgebruik word deur dosyne faktore beïnvloed.
Waarom sou dit nie ook deur die rasfaktor beïnvloed word nie?

Binne die verband van ras kan mens verder verwag dat dit spesifieke eienskappe van spesifieke volkskulture sal vertoon.

Wanneer ons in Suid-Afrika verwys na Kaaps, verstaan almal dat dit gaan oor die variant van Afrikaans wat deur die Kaapse Kleurlinge (en geassosieerde taalgebruikers) gebesig word. Maar dit is ‟n benaming wat streeksgebonde
is. Oor die nasionale radiodienste en TV-dienste hoor ons dikwels hoe Kaaps deurslaan by verskillende gebruikers wat nie eens in die Kaap gebore is of daar gewoon het nie.

Swart Suid-Afrikaners se gebruik van Afrikaans is ook maklik identifiseerbaar – en dit is gewoonlik ‟n nie-standaard soort Afrikaans waarin die grammatikale
reëls heeltemal oorboord gegooi word.

Om die gedagte verder te neem, moet mens aanneem dat daar ook iets soos Wit Afrikaans is, as daar dan iets soos Swart Afrikaans is. Dus kom die vraag na vore hoe die taalmanne te werk moet gaan wanneer hulle oor  Standaardafrikaans moet besluit? Dit sal tog heeltemal verwarrend wees om norme te probeer stel wat vir die Kaapse Kleurlinge, vir die swart gebruikers
en die wit gebruikers eweseer moet geld.

Die antwoord hierop is nie noodwendig ‟n rasgebaseerde taalstandaard nie, maar beslis ‟n kultuurgebaseerde standaard. Tog sal dit implisiet aanvaar moet word dat kultuurnorme en kultuurpraktyke van ras tot ras verskil.

As ons nou ons geld wil belê in kultuurnorme as ‟n sinvolle grondslag vir standaardisering, dan maak dit volledig sin om die normering te laat geskied volgens etniese voorkeure, al word daardie voorkeure in die praktyk ook dikwels langs rasgrense gevorm.

Die probleem wat tans voor ons opdoem is dat die gebruik van Afrikaans deur Blanke Afrikaanssprekendes nie meer as die geldige uitgangspunt aanvaar word nie; daar is ‟n sterk betoog dat al die variante in een smeltkroes gegooi
moet word, om sodoende ‟n nierassige taalkode te ontwikkel.

Die feit dat Swart spraakgemeenskappe in Brittanje, Wes-Indië en Amerika voorkeur gee aan hulle variante van Engels, beteken tog immers dat Blanke Engelssprekendes ook hulle voorkeure mag hê. Afrikaans mag (en moet)
sy norme vanuit sy eie kultuurgemeenskap ontleen – en dit is vanuit die Afrikanervolk, netsoos ons taal ook histories binne eie volksverband
ontwikkel het.

Hierdie organiese, natuurlike benadering is die aangewese weg wanneer daar oor die standaardisering van Afrikaans gepraat moet word. Ons sal in ‟n taaloerwoud verdwaal as die normering so wyd gerek word dat alle rasse en subkulture se taalgebruike ingesluit moet word.

As die moeisame proses van taalnormering so verknoei word dat dit alle variante moet bevredig sal Afrikaners naderhand hulle eie taal nie meer herken nie.

Boodskap van Die HNP Leier

Leier van die HNP, mnr. Andries Breytenbach

Soos verwag, het die ANC-staatshoof se staatsrede vir die Afrikaner en die Witman net mooi niks opgelewer nie.

Afrikaners moet met bekommernis kennis neem dat beide die ANC en die EFF se doel is  om die kommunistiese Freedom Charter (wat 60 jaar gelede as ’n oorlogsverklaring teen die Witman opgestel is), tot op die letter uit te voer.

Dit beteken dat Blankes se besittings stelselmatig by hulle gevat sal word. Die aankondiging dat boere (landbouers) beperk sal word tot slegs 12 000 ha grond, is ’n direkte uitvloeisel hiervan. Die ANC se grondgryp sal vanjaar drasties toeneem ― Zuma het daar geen geheim van gemaak nie. Uiteindelik sal dit nie net grond behels nie, maar alle besittings soos ’n tweede huis, tweede fabriek, ens. Die beginsel van gewillige koper en verkoper word afgeskaf. Dίt is ’n verskuilde metode van nasionalisering.

Onder blanke bewind is Suid-Afrika tot 'n ekonomiese reus opgebou wat reeds in die sestigerjare onder die top tien Eerste Wêreldlande getel het. In sy twintig jaar van regering het die ANC alles afgebreek en homself betoon as 'n misdadige, destruktiewe mag wat nie in staat is om 'n ontwikkelde Westerse staat in stand te hou nie, laat staan nog verder op te bou.

Die toestand van die Witman en die Afrikanervolk raak met ’n snel-groeiende tempo al meer benard en raak dit des te meer noodsaaklik dat die Afrikaner onder die bewind van die ANC moet uitkom en weer oor homself as volk regeer om sy voortbestaan te verseker.

Boodskap van Die HNP Onderleier

HNP Onderleier: mnr Louis van der Schyff

Pas voordat die ANC-staatshoof sy staatsrede op 12 Februarie sou lewer, het hy die uitspraak gemaak dat “ons almal dieselfde is.” Die optrede van Julius Malema se EFF en die boikot-asie van die DA het ’n duidelike streep deur dié opmerking van Zuma getrek.

Die ANC pluk nou die vrugte van ’n ANC-jeug wat opgevoed is om wet en orde te misken en rewolusionêr hulle eise te stel soos met die afbrand van skole en munisipale geboue.

Dit was opmerklik dat Zuma tydens sy staatsrede geen opmerking gemaak het oor die wanorde wat sy staatsrede voorafgegaan het nie ― dit terwyl hy die middelpunt was waaroor alles gegaan het.

Die HNP het dikwels gewaarsku dat die sogenaamde “demokrasie” wat onder ANC-bewind ingestel is, nie staande sal bly nie. Dit kan eenvoudig nie die groot verskille wat in Suid-Afrika bestaan, akkommodeer nie.

Donderdagaand se chaos in die land se hoogste wetgewende vergadering het die onbevoegdheid van die huidige parlementêre rolspelers onderstreep. Hierdie is die begin van totale parlementêre chaos vir die res van die jaar.

 


Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as “die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie”. ....Kliek hier om verder te lees....
Stop Moorde, Eis Vryheid !

Deel 1

Om die HNP se videoversameling te sien, kliek by www.youtube.com/diehnp


Speel die Nasionale Volkslied

Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg © 2011 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.301 - Kontak diensverskaffer