Kliek vir die HNP Forum


.

Die Herstigte Nasionale Party

Kliek vir die HNP Forum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

verwelkom u

 

Die HNP is 'n politieke party wat hom beywer vir die herstel van die Afrikanervolk se vryheid in sy vaderland Suid-Afrika, vir die uitbouing van Afrikaner-nasionalisme en vir die belange van die Blankes in Suid-Afrika in die algemeen. Die HNP glo dat die Afrikanervolk as blanke volk deur die loop van die geskiedenis 'n besondere posisie verwerf het in ons land. Die lede van die HNP word landwyd in strydrade (takke) georganiseer. Daar is ook lede in die buiteland. Die HNP se beginselbasis is Afrikanernasionalisme, naamlik Christenskap, Blankeskap, en Afrikanerskap. Nasionalisme, oftewel selfbeskikking van volkere, hou in dat daar skeiding tussen rasse en volke sal wees. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling, gee praktiese uiting hieraan. As politieke party is die HNP se doelwit om die politieke mag in Suid-Afrika te herower. Daarvoor word politieke aksies van dag tot dag gevoer. Die Afrikanervolk word opgeroep tot eendragtige verset teen die onwettige ANC-regime binne 'n Afrikanerfront.

HNP-aksie

Die HNP en ander Afrikanervriende het gister (16 Junie) 'n kransleggings-byeenkoms in die Irene Konsentrasiekamp Kerkhof gehou en hulde gebringaan die 34 000 vroue en kinders wat in die Britse konsentrasiekampe tydens die Tweede Vryheidsoorlog gesterf het.

Kranse is deur mnr Andries Breytenbach (namens die HNP), dr Muller Pretorius (Die Afrikaner tydskrif), mnr Alwyn de Klerk (Die Verkennersbeweging), mnr Hannes Scholtz (die Majuba Boerevolk Trust en SEGE), en mej Chanthal van Aard (Hartland Kommando en die Trekboer Vereniging) gelê. 

Mnr Louis van der Schyff, onderleier van die HNP, het die verrigtinge toegespreek. (Hieronder volg 'n kort uittreksel uit sy toespraak.)

Die verrigtinge is afgesluit deur mev Magdaleen van der Schyff wat die gedig, In die Konsentrasiekamp deur C Louis Leipoldt, voorgedra het. 

Kort gedeelte van die toespraak:

Vandag, 16 Junie, is nie ‘n Afrikaner-vakansiedag nie. Dit word genoem Jeugdag om met misleiding ook Afrikaners en ander Blankes by sulke feesvieringe te betrek.

Hoekom is ons dan vandag hier?

Hoekom gebruik ons hierdie vakansiedag om volksgenote bymekaar te kry?  Omdat 16 Junie ook vir ons as volk ‘n belangrike betekenis in ons  volksgeskiedenis het. 

Tydens die Tweede Vryheidsoorlog het Lord Roberts op 16 Junie 1900Proklamasie Nr 5/1900 uitgevaardig waarvolgens die vroue en kinders in konsentrasiekampe aangehou is, die plaashuise en landerye verbrand is en die vee doodgemaak is.

Die sterk Britse mag kon nie die klein Boeremag in die veld oorwin nie, en het toe die oorlog na die vroue en kinders verskuif om die Boere tot oorgawe te dwing.

Hierdie beleid is DIE VERSKROEIDE AARDE BELEID genoem.

Dit is hoekom ons vandag hier bymekaar is. Om die pyn en smart wat 34 000 vroue en kinders in 31 konsentrasiekampe te herdenk. Hulle het gely terwyl die mans moes veg vir ons volk se vryheid, ook vir ons wat vandag, 115 jaar later, hier is.

HIERDIE DAG MOET ELKE JAAR OP 16 JUNIE AS KONSENTRASIEKAMPDAG REGOOR DIE LAND HERDENK WORD.

115 jaar gelede het mans en jong seuns op die slagveld gesterf vir hulle volk se vryheid.

115 jaar gelede het 34 000 vroue en kinders in ellende onder barbaarse behandeling in konsentrasiekampe gesterf omdat ons volk vir sy vryheid geveg het.

Vandag word ons op ons plase vermoor en sterf ons werkloses in plakkerskampe.

Maar die stryd mag nie ophou nie. Ons stryd om vry te wees moet sterk word. Ons mag nie moed opgee nie. Ons moet ons volk in beweging kry.

Die ware Afrikanerkrisis

Te midde van felle aanslae op ons volk oor ’n wye front, geaksentueer deur die beskadiging van standbeelde, ’n nuwe vlaag van plaasaanvalle en die ANC-regime se besluit om talle Afrikaanse skole te dwing om dubbelmedium-onderwys aan te bied, is daar op 5 Mei 2015 ’n Krisisberaad in Pretoria aangebied onder leiding van die Solidariteit-beweging.

 Die toesprake by dié beraad was ’n onomwonde erkenning dat die Afrikanervolk deur die grondwetlike “hervorming” van FW de Klerk (en die
gepaardgaande magsoordrag aan die ANC in 1994) uitgelewer is aan die wil van die Swart meerderheid in die land, en dat die sogenaamde “demokratisering” van Suid-Afrika vir ons land en volk ’n ramp was. Die futiliteit van al die pogings om die “Nuwe Suid-Afrika” na 1994 te maak werk word deurgaans geïmpliseer, sonder dat dit reguit so gestel word.

 Ons is egter van mening dat die ware krisis van ons volk nie deur die beraad behoorlik onder oë geneem is nie. Die krisis van staatsverval en ’n land wat “nie meer werk nie”, soos dit telkens by die beraad beklemtoon is, het nie skielik op ons neergedaal nie. Dit was reeds voorsienbaar in 1992-1994 toe talle Afrikaners verkeerdelik geglo het dat dit nie sou gebeur nie. Gegrond op die
aanskouingsles van Afrika, maar ook vanuit die oogpunt van die uiteenlopende aard van die volke van Suid-Afrika, was dit heeltemal te wagte dat die nuwe bedeling van een mens, mens een stem katastrofiese gevolge vir die Afrikanervolk sou inhou. Soos mnr Jaap Marais dit so dikwels gestel het: “Die demokrasie het ’n beperkte verdraagsaamheid jeens verskille van ras, kultuur, godsdiens en tradisie”. Die fundamentele fout was, en is dit nog steeds, dat Afrikaners reken dat die gemengde, integrasionistiese bedeling op die een of
ander manier vir ons veiligheid en voorspoed kan verskaf. Selfs wanneer selfdoen-aksies en selfversorging jou uitgangspunt is, en duisende daarvoor
gemobiliseer kan word, is daar net te veel sake wat afhanklik is van politieke vryheid – en die Afrikaner se politieke vryheid is deur laakbare verraad vernietig
onder die destydse NP-regering met al sy liberale meelopers.

 Die Afrikanervolk se krisis is dat hy sy politieke en staatkundige vryheid verloor het. Dit is die krisis wat aangespreek moet word en wat maar te dikwels omseil word met mooi praatjies oor selfdoen en selfbeskikking wat nie duidelik genoeg op vryheid ingestel is nie. Die Afrikanervolk se geskiedenis onderstreep hierdie waarheid: Ons sal vry wees óf ons sal ondergaan! Die Groot Trek, die twee vryheidsoorloë, en die politieke worstelstryd na 1902 om ons republikeinse vryheid te herwin, het dit vir ons immers so duidelik gemaak.

 Dat daardie pad verlaat is deur linkse, liberale Afrikanerleiers na die dood van dr HF Verwoerd, is die grondoorsaak van die ellende wat nou aan die groot klok gehang word. Ons is dankbaar vir ontwaking in volksgeledere, maar groter nugterheid en realisme sal nodig wees, voordat ons die koers vorentoe duideliker sal kan sien.


Jaap Marais

Tydens mnr. Jaap Marais se begrafnis het wyle mnr. Willie Marais hom beskryf as “die grootste Eerste Minister wat Suid-Afrika nie gehad het nie”. ....Kliek hier om verder te lees....
Stop Moorde, Eis Vryheid !

Deel 1

Om die HNP se videoversameling te sien, kliek by www.youtube.com/diehnp


Speel die Nasionale Volkslied

Kliek bo vir ons Mandela blad

                                                                               English readers click HERE for our Mandela page

 

 

 

 

... ...

OntmoetDieHNP
WaarvoorStaanDieHNP
ProgramVanBeginsels
OnsKleure
Lidmaatskap KontakDieHNP

Kopiereg © 2011 Herstigte Nasionale Party

Kontak HNP - v1.301 - Kontak diensverskaffer