Leierskap

Leiers

Andries Breytenbach

Mnr. Andries Engelbertus Breytenbach is op 27 Maart 2010 as leier van die HNP gekies. Hy is ‘n man met ‘n politieke en kulturele agtergrond. Sy voorouers het met die Uys-trek uit die Kaapkolonie gekom en hulle in die Lydenburg-omgewing gevestig vanwaar sy oupagrootjie in die 1880’s na Wonderfontein (Belfast-distrik) versit het. Daar het sy vader die lewenslig gesien en grootgeword en in die huwelik getree met Theonita Coetzee, ‘n dogter van die buurplaas. Hy ontleen sy name aan sy oupa aan moederskant, wat as Kaapse rebel deur die Tweede Vryheidsoorlog geveg het.

Sy oorlede vader, dr JH Breytenbach, was in lewe die Staatshistorikus en kenner van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Hy was belas met die opdrag om ‘n amptelike Suid-Afrikaanse geskiedenis van die Tweede Vryheidsoorlog te skryf, soos vanuit die Boere-oogpunt gesien. Die Breytenbach-kinders is dus van kindsbeen af opgevoed in ‘n huis waar daar ‘n sterk bewussyn en meelewing was met die Boerevolk se vryheidstrewe, geskiedenis, politiek en kultuur.

Andries Breytenbach is op 10 Julie 1947 in Kaapstad gebore. Die gesin het ‘n jaar later na Pretoria verhuis, waar hy skoolgegaan het. Hy het in 1964 aan die Hoërskool Oos-Moot gematrikuleer, waarna hy hom by die Suid-Afrikaanse Weermag aangesluit en in die Infanteriekorps gedien het.

Daarna het hy die graad B.Mil. aan die Militêre Akademie (dit is die Fakulteit Krygskunde van die Universiteit van Stellenbosch) behaal, met Militêre Geskiedenis en Geografie as hoofvakke. Hy het nagraads aan Unisa gestudeer en die graad M.A. onder prof. C.J. Barnard, ‘n voorste kenner van die Tweede Vryheidsoorlog, behaal met ‘n verhandeling oor die Slag van Donkerhoek, 11 – 12 Junie 1900.

In 1974 het hy uit die Suid-Afrikaanse Weermag bedank met die rang van kaptein en by die toenmalige Krygstuigraad (wat later Krygkor geword het) in diens getree, waar hy hom in rekenaarwese en inligtingsbestuur bekwaam het. Hy het einde Maart 2008 met pensioen uit Krygkor se diens getree. Voor 1994 was hy ‘n aantal jare ‘n polisiereservis, maar het onmiddellik ná die ANC se bewindsoorname in 1994 uit die Polisie bedank.

Mnr Breytenbach was deurentyd betrokke by die georganiseerde Afrikanerpolitiek en -kultuur. Hy was lid van die Junior Rapportryerskorps Hendrik Verwoerd, maar dié Korps is uit die Rapportryersbeweging geskors toe hulle in 1968 geweier het om teen die skrywers van die sogenaamde “smeerbrief” teen mnr John Vorster op te tree.

In 1969, toe talle Geloftefeeskomitees in Pretoria en elders in die land onbeskaamd politieke podiums geword het om die Nasionale Party se nuwe politiek te bevorder, het hy meegewerk om die behoudende Kloof Geloftefeeskomitee tot stand te bring.

In 1988 het hy deelgeneem aan die opvoering van Die Dieper Reg van N.P. van Wyk Louw wat op inisiatief van prof. P.G. Nel opgevoer is as deel van die 150-jarige Groot Trek-herdenking. Hy het ook ‘n volkstafereel (tablo) vir die geleentheid geskryf wat tydens die feesverrigtinge by Donkerhoek (Kleinfontein) opgevoer is.

Hy is ‘n stigterslid van die HNP (25 Oktober 1969) en het vele jare in die Party se Hoofbestuur en in sy plaaslike strydraad (vroeër kiesafdelingsbestuur) gedien. In 1994 was hy die sekretaris en mede-organiseerder van die Afrikaner-Volkskongres, wat ten doel gehad het om ons volk se moreel weer op te tel na die verslaentheid wat gevolg het op die De Klerk-regering se oorgawe aan die ANC. Na die kongres het hy die referate wat daar gelewer is, te boek gestel en uitgegee onder die titel, “Ons Sal Opstaan”.

Van 1996 tot 2002 was hy die sekretaris van die Volkskomitee vir die Herdenking van die Tweede Vryheidsoorlog. Die Komitee het na afloop van die herdenking ontbind, dog die Volkseie Museumraad is onmiddellik na die ontbinding van die Volkskomitee tot stand gebring.

In sy huidige betrokkenheid by die georganiseerde volkslewe is hy ‘n direksielid van die Volkseie Museumraad, ‘n voormalige direkteur van Radio Pretoria, ‘n trustee van die Majuba Boerevolk Trust en die voorsitter van die Afrikanerfront. Die Front het ná die volkseie verkiesing van 2011 opgehou om te funksioneer toe die verkose Volksraad in die plek daarvan gestel is. In September 2009 is hy as lid van die Geloftevolk Koördineringskomitee (GKK) verkies, wat tydens die volksvergadering te Vegkop in die lewe geroep is om aan die opdragte van die Vergadering uitvoering te gee.

Sy ander aktiwiteite sluit optredes as Geloftefeesspreker, deelname aan bespre-kingsprogramme oor Radio Pretoria en die skryf van artikels oor die Suid-Afrikaanse geskiedenis en politiek in.

Andries Breytenbach is op 23 Augustus 2008 as een van drie onderleiers van die HNP verkies en op 27 Maart 2010 verkies tot Leier van die HNP na die uittrede van mnr Japie Theart. Hy is tans nog die HNP-leier ― en beklee dié pos met waardigheid, koersvastheid en bekwame politieke insig.

Aan bekwaamheid ontbreek dit nie by dié HNP-leier nie. Die kalmte waarmee hy die HNP stuur, is opvallend. Sy skryfwerk getuig van deeglikheid. Hy kan ‘n politieke argument in eenvoudige taal baie duidelik stel en sy standpunte, wat op suiwer Afrikaner-beginsels en geloofsoortuigings gebaseer is, is onaanvegbaar.

Daarnaas is hy deurentyd beskikbaar om op ander Afrikanerfronte met mede-Afrikaners aan gesprekke deel te neem oor die handhawing van Afrikanernasionalisme, die oorlewing van die Witman in  Suid-Afrika en die Afrikaner se reg op sy vaderland. Sy mediaverklaring in 2017 dat die onteiening van die Witman se eiendom rede is tot oorlog, het hoë nuusdekking geniet. Hy het die leiding geneem om te sê dat Ramaphosa van die ANC se aankondiging oor grondonteiening niks anders as diefstal is nie. Daarna het die begrip gronddiefstal algemene byval en gebruik geword.

Andries Breytenbach se standpunt is dat die HNP onbeskaamd veg vir blanke belange. Dit maak die HNP anders as ander opposisiepartye en burgerregte-organisasies wat reaksie-politiek volg en nie die klem  plaas op blanke regte en eise nie.

Mnr Breytenbach is voorsitter van die Boere-Afrikanervolksraad wat op 24 September 2011 vir die Afrikanervolk verkies is in ‘n landswye verkiesing wat deur die onafhanklike Volksraad Verkiesing Kommissie (VVK) onder voorsitterskap van wyle mnr. Paul Kruger gereël is. Die Volksraad is op 10 Oktober 2011 in die Gereformeerde Kerk in Kerkstraat, Pretoria (wyle pres. Paul Kruger se kerk) deur ds. Hendrik Verwoerd, seun van wyle dr. Hendrik Verwoerd, ingehuldig.

Andries Breytenbach is getroud met Marietjie (neé Van der Klashorst). Die egpaar het drie dogters, een seun en ses kleinkinders.

hoofsekretaris

Hermanus van der Schyff

Hermanus Frederick van der Schyff is op 26 Januarie 1954 op Griekwastad in die Noord-Kaap gebore. Hy skryf matriek in 1971 aan die Hoërskool Vryburg en kry die B.Econ-graad aan die Universiteit van Stellenbosch.

Met die stigting van die HNP in 1969 het die Van der Schyff-gesin by die HNP aangesluit en tydens die verkiesing in 1970 hulle gewig by die HNP-kandidaat, mnr Francois van der Walt, ingegooi. Hermanus van der Schyff was bevoorreg om nooit vir enige ander party as die HNP te stem nie.

Op Stellenbosch was hy lid van die Tobie Muller-jeugtak van die HNP en het Die Afrikaner by verskillende verkooppunte versprei.

Na sy studies het hy op 1 Februarie 1977 in Port Elizabeth in die Gevangenisdiens begin werk. Daar het hy kosbare kennis opgedoen oor die wreedheid van sommige gevangenes. Op 27 Maart 1978 is hy na die hoofkantoor in Pretoria oorgeplaas en was gemoeid met die Gevangenisdiens se Weduwee en Weesfonds. Dit was algemene kennis dat hy lid van die HNP was en aktief by die HNP betrokke was. Hy het geen geheim daarvan gemaak dat hy gereeld gehelp het om sale op te maak ter voorbereiding van ‘n vergadering nie. Na afloop van die vergaderings was hy betrokke by die sny van mnr Jaap Marais se toespraak daardie aand om dit onmiddellik aan diegene wat daarvoor gevra het, op kasset beskikbaar te stel.

Hermanus het in die Diens gevorder tot die rang van luitenant-kolonel. Hy is dikwels deur senior offisiere uitgevra oor die beleid en standpunte van die HNP. By geleentheid was daar ‘n vergadering van die top-offisiere. Die generaal het ‘n telefoonoproep na Hermanus gemaak om na die vergadering te kom. Daar het die generaal hom ingelig dat hulle oor die HNP praat en onseker is oor ‘n bepaalde HNP-standpunt. Nadat hy die generaals ingelig het, het hy sy pet opgesit, hulle gesalueer en die vergadering verlaat.

Hy was by elke vergadering van die HNP in Pretoria betrokke. By die hoof- en dagbestuur asook by kongresse was hy die klankman. Toe hy as lid van die hoofbestuur gekies is, het hy steeds die klank behartig.

In 2002 het mnr Pieter Engelbrecht as boekhouer bedank. Mnr Van der Schyff is gevra om as boekhouer uit te help, maar is baie gou in dié pos aangestel.

In 2014 het hy Die Afrikaner se facebookblad begin. Daarin het hy steeds groot sukses en die getal lede het tot oor die 3 000 gegroei. Hy is amptelik deur die leier, mnr Breytenbach, gevra om as die HNP se inligtingsbeampte op te tree. Dit maak van hom ‘n baie ingeligte HNP-ampsdraer.  Die leierskorps word deurlopend op die hoogte gehou van politieke gebeure ― nasionaal en internasionaal.

Mnr Van der Schyff het, toe mnr Peet Joubert op 28 Oktober 2017 as onderleier verkies is, as voorsitter van die HNP waargeneem tot tydens die HNP-kongres op 27 Oktober 2018 toe hy as voorsitter gekies is.

Buite die HNP het hy ‘n wye belangstelling. Hy lees graag oor die Bybelse geskiedenis en het baie gelees oor Egipte en die piramides. Hy weet van sterre en planete. Hy kan met gemak saampraat oor die astronomie.

Oor musiek kan jy hom nie maklik vasvra nie. Hy ken die pop- en country-musiek, maar ook ligte klassieke en opera-musiek. In sy uitgebreide musiekversameling sal jy iets van alles kry, behalwe jazz.

Sy kristalversameling is iets besonders. Dit is nie maar nie net ‘n versameling van klippe nie, maar hy kan elkeen identifiseer watter kristal dit is.

Maar bo alles is dit die politiek wat sy aandag in beslag neem. Die handhawing van suiwer beginsels, die sterkmaak en heropbou van Afrikanernasionalisme en volkstrots en die herwinning van die Afrikanervolk se vryheid ― dit is waaroor die stryd gaan.

Voorsitter